دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان فارس

طرح ضیافت اندیشه دانشگاه شیراز

48

بسمه تعالی

نمرات آزمون جامع طرح ضیافت اندیشه

دانشگاه شیراز – رمضان 1389

گروه چهل و هشت

-------------------------------------------------------------

نام            نام خانوادگی              شماره دانشجویی           نمره

-------------------------------------------------------------------------

سیده مرضیه       احمدی                   86634262                18.00

اسماء                احمدی نژاد             99658                     18.75

فاطمه                ادریسی                 8812104051             19.50

مائده                 اسکندریه                870118582              18.75

طاهره                انصاری                   8612140581             18.75

شیدا                 ایوبی                     86634260                18.75

پریسا                بشاورد                   8612143090             19.00

الهام                 توکلی                    863260                    19.25

مرضیه               جدیدی                   871150420              17.75

الهه                   جهانبخشی            876200                    19.25

سیده مریم         حسینی                 99806                     19.50

زهرا                  حق پناه                 872855                    18.75

زهرا                  حیدری رودبالی        8613018807             17.50

مهسا                خرم زاده                 860324191              18.00

نازنین                خسروانیان              8611442377             19.25

فاطمه                رئیسی                  881609                    18.75

نگار                   راجع                      880535629              18.25

اعظم                 رجبی نژاد               7640000645             17.25

خدیجه               رهنما برایجانی        8613005057             18.50

محبوبه              زارعی                    8816121015             19.25

سعیده               سلطان                  861301267              18.00

سمیرا               شریف زاده              8723873                  18.25

طاهره                شفقت                   8728632014             18.75

نیره                   شهوند                   880205725              19.00

فاطمه                شیروانی                873110583              18.00

الهام                 صادقی                   8812104034             19.25

اعظم                 عباسی                  880535836              17.75

سمیه                علمی منفرد           8712482424             19.00

طیبه                 علوی                     8611442379             18.75

فاطمه                علی پور                 87999129                18.50

هانیه                 فنی                       875111133              18.75

لیلا                   قربانی                    880146678              17.00

طیبه                 قهرمانی پور            8822321859             18.50

فاطمه                کریم آقایی              88802200                18.00

سحر                 کشاورزی                870570651              19.25

زهرا                  کیشانی فراهانی     861214137              17.25

ملیحه                کیمیایی                 880616171              17.75

بیتا                   مؤمنایی                 8812104061             19.50

مرضیه               محمدی                  882228                    18.75

سودابه              محمدی مقدم          862814                    19.50

راحله                 محمودی                 88615154                18.75

سعیده               مرحمتی                 871141146              19.50

آزاده                  مهربان                   870358740              17.75

محبوبه              نجفی پور شیرازی    879041                    18.75

پل ارتباطی ما و شما     ziafat.fars@gmail.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عبدالله جعفری  | 

47

بسمه تعالی

نمرات آزمون جامع طرح ضیافت اندیشه

دانشگاه شیراز – رمضان 1389

گروه چهل و هفت

-------------------------------------------------------------

نام            نام خانوادگی              شماره دانشجویی           نمره

-------------------------------------------------------------------------

پروین                 احمدلو                   880918319              18.50

مریم                  اسفندیاری              851918                    18.25

زهرا                  امانی                     88883141                16.25

هانیه                 بامداد                     871141137              19.50

پریسا                بهادری جهرمی        870913153              8.75

مهسا                بهادری جهرمی        881345052              17.50

سحرناز              بیگی زاده               880311529              19.00

فرزانه                 توکلی                    8824293009             18.50

فاطمه                جعفری                   871151444              16.50

فاطمه                حیدری                   8711786312             19.00

لیلا                   خورسندی              876189                    18.75

فاطمه                درخشان                 8828632003             16.75

مرضیه               دهقانی                  876232                    19.00

مهسا                رجبی                    851135                    19.00

مریم                  رزمی                     872047                    18.75

محدثه               رضائیان اصطهباناتی 862134023              18.00

صفورا                رضایی                   882092                    18.75

زهرا                  رفیعی                    8611442328             19.25

سارا                  روانشادنیا               8711787511             19.00

شهین               ریاحی مدوار            88802137                18.50

سمیه                زینی                      8711786319             19.50

راضیه                سفیدکار                 8810483010             19.25

ناهید                 سکندری                8717472014             18.50

نرجس               شکفته                   8813563022             19.25

زهرا                  صابرمنش               8817493                  17.50

لیلا                   صفرپور                   861792782              18.00

سارا                  فاطمی                   866117                    16.75

راضیه                فرهادی                  872301021              17.25

مریم                  فوادی                     8813293008             19.25

زهره                  قره گزلو                  883031027              18.00

فاطمه                کاظمی                  861301076              18.75

آزاده                  کرمی                     88202266                18.25

نجمه                 کریمی                   860308916              16.50

ندا                    کریمی هاروني        87413176                17.50

عفت                 کمالی نیا               8813232705             18.25

ندا                    لطف الله خیرآبادی    855021351              18.25

آمنه                  محمدی                  881954                    18.75

شهربانو             محمودی                 880207295              18.75

فهیمه                مریدی                    8734312127             18.50

منصوره سادات    معصوم پور              861149705              18.50

زهرا                  معصومی                8801117                  17.25

فاطمه                مقدم                     8612268024             18.75

مریم                  مقصودیان               880535620              19.00

سمیرا               مهرابی                   870344557              13.50

سمیه                مینایی                   88202274                18.25

مرضیه               نجفی                                                  19.00

عاطفه               هاشمی                 871321661              19.25

ملیحه                یزدانی                    8712104149             18.25

پل ارتباطی ما و شما     ziafat.fars@gmail.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عبدالله جعفری  | 

46

بسمه تعالی

نمرات آزمون جامع طرح ضیافت اندیشه

دانشگاه شیراز – رمضان 1389

گروه چهل و شش

-------------------------------------------------------------

نام            نام خانوادگی              شماره دانشجویی           نمره

-------------------------------------------------------------------------

پریسا                امیدوار                    882146311              17.50

حکیمه               امیرعضدی              882131553              17.75

افسانه               ایوبی                     870570532              17.25

مژده                  بداک                      880535748              18.75

هاجر                 بهارلو                     880536214              18.75

راضیه                بهرامی                   880325043              17.00

سعیده               بهرامی                   880335044              14.50

سمانه               پرویز                       882564                    19.25

زهرا                  توکلی                    8612140872             19.25

نجمه                 توکلی                    883313                    19.25

مریم السادات     حسینی                 871165239              17.50

فریبا                  حیدری                   88301466                18.75

سعیده               خاموشی ابرقوئی    8811414711             18.75

مهسا                خداخواست             88410601                17.75

اعظم                 خواجویی                863110194              18.25

عاطفه               خواجه                    8812104010             19.25

سهیلا               ده یادگاری              8613009229             18.00

مرضیه               دهقان ابنوی           86141322                18.25

راضیه                دهقانی                  880535628              19.00

فاطمه                رضایی                   880535794              18.75

مریم                  رنجبر                     880324740              18.25

صدیقه               شکاری                  87105051                18.50

فرشته               شهریاری                880536266              18.50

سعیده               صابری فیروزی          8711612022             18.00

زهرا                  صالحی                  872112130              17.75

نسرین               صبا                        880536272              19.25

ندا                    صفیان بلداچی        873539                    19.25

محبوبه              عاقل                      8815512125             18.50

مریم                  عباسعلی نژاد         871327                    19.00

ذریه                  عباسی                  873298                    19.00

لیلا                   قائدی                     8711786327             19.00

ربابه                  قلندری                   8713292002             19.25

لیلا                   کاظمی                                                19.00

فرزانه                 کشاورز                   861298886              17.25

پریسا                گشتاسبی             8713562012             18.75

سرور                 مسعودیان              88201234                17.75

محبوبه السادات  موسوی                  8813232711             19.00

مینا                   مهدوی آزاد              8815512134             18.50

نوشین              میرابیان                  871336                    18.00

مریم                  میری                     87113096                17.00

فاطمه                ناصری                    88201238                18.50

راضیه                نظری                     8512253689             18.25

مینا                   وزیرزاده                   876069017              18.00

مرضیه               هادیان                   8728632011             18.75

سمیرا               هاشمی قیری         8809880312950       15.50

مرضیه               هاشمی قیری         873110632              18.25

فهیمه                یاوری                     8832303                  19.50

سنا                  یکه                        871161147              18.75

پل ارتباطی ما و شما     ziafat.fars@gmail.com
+ نوشته شده در  ساعت   توسط عبدالله جعفری  | 

45

بسمه تعالی

نمرات آزمون جامع طرح ضیافت اندیشه

دانشگاه شیراز – رمضان 1389

گروه چهل و پنج

-------------------------------------------------------------

نام            نام خانوادگی              شماره دانشجویی           نمره

-------------------------------------------------------------------------

مهسا                آقایی                     8715832203             18.50

فاطمه                اژدری                     8751702                  18.50

زهرا                  اسفندیاری              8812238701             18.25

مریم                  ایزدی تل سرخي      867153004              19.00

زهرا                  بازوجو                    874044012              18.25

شیما                بن شمس              871134262              16.50

زهرا                  بهمنی                   8612204954             18.75

الهه                   جمالخواه                8731011                  18.25

رویا                   جوکار                     873110127              18.50

الهه                   حدادان                   883110199              18.00

حلما                 حیدری                   8713292008             18.50

سیده محبوبه      خالقی زاده             8613018161             17.00

ساره                 خردل                     8661486339             17.50

راضیه                دهقانی                  876231                    18.75

خاطره                رنجبر                     8621003                  17.25

مریم                  زارع                       867153015              19.25

محبوبه              سامانی                 8714432025             18.75

مریم                  سلیمانی               881251016              19.00

نجمه                 شفیعی                 877153017              19.25

فهیمه                شمشیری مظفری    8711472022             16.75

هاجر                 عرب زاده                8725313                  18.50

مریم                  فتحی                    880308763              18.25

هاجر                 قاسمی شیری        8728632017             18.75

سمانه               قربانی                    8726343                  18.00

ندا                    قربانی                    871403029              18.75

سهیلا               قلی پور                  883110480              18.00

سهیلا               قیصری                   877022                    19.50

زینب                 کاظم پور                 883625                    19.00

صدیقه               کرانی                     8726763                  17.00

فاطمه                کریمی                   8812238712             18.50

سمیرا               کریمی دوست         8813232718             18.00

لیلا                   مصلح                     861071034              17.75

سمانه               میرعظیمی             876334                    18.50

انسیه                نجفی تیره شبانکاره 880331595              16.75

محبوبه              نوروزی شکرویی       883110623              18.50

الهام                 وهاب                     8812104047             19.50

سمانه               هاشم پور صادقیان   870360827              18.50

زهرا                  همتی                    8812104056             19.50

فرشته               هندیجانی               8812238722             17.75

سهیلا               یزدانی                    8714432027             19.25

صغری                یوسفی باصری        81385122073           19.00

لیلا                   یوسفی نژاد            875111137              18.50

پل ارتباطی ما و شما     ziafat.fars@gmail.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عبدالله جعفری  | 

44

بسمه تعالی

نمرات آزمون جامع طرح ضیافت اندیشه

دانشگاه شیراز – رمضان 1389

گروه چهل و چهار

-------------------------------------------------------------

نام            نام خانوادگی              شماره دانشجویی           نمره

-------------------------------------------------------------------------

نجمه                 احمدی                   883877                    19.50

پگاه                   ادیبی پارسا            8512252645             18.75

زهره                  ارسنجانی زاده        8811462001             19.25

راضیه                اصلاحی                 880205134              16.50

نفیسه               بابا زاده                  8715574066             16.75

مهسا                باقری                     86131016                18.50

نجمه                 باقریان                    880213                    12.50

مریم                  بنیانی                    88201206                19.25

مریم                  تابع بردبار               8813562010             19.00

لیلا                   جاویدی                  881984                    17.75

رقیه                  جوکار                     861378                    18.50

معصومه             حاتمی                   8811463006             18.50

زهرا                  حسین زاده             883010                    18.25

سیده صغری       حسینی                 871164706              19.00

سیده فاطمه       حسینی                 880333304              18.50

سیده محبوبه      حسینی                 86121811                19.00

سیده مریم         حسینی بلیانی       871165544              18.50

اسما                 حیاتی                    871168488              16.50

محدثه               حیاتی                    8869071066             18.50

رؤیا                   رضایی                   881431014              18.50

مریم                  زارعی                    871321                    19.25

نجمه                 سلطان آبادی          861643                    13.75

سیده ساناز        سلوک                   880326240              16.25

زهرا                  سهرابی کیا            871322                    17.75

فاطمه                شریفی زیارتی        8715574005             17.75

مریم                  صالحی                  880503141              19.00

فرزانه                 صالحی هزاردره        860993                    18.00

افسانه               طاهری                   8822743                  19.00

لیلا                   عسکری                 871060                    18.25

رعنا                  عظیمی                  880213176              18.25

زهرا                  علیایی                   8811462026             17.00

راضیه                غلامی                   8828493013             18.00

مرضیه               غلامی                   8828493014             19.00

فاطمه                غلامی بردجی         8811473012             19.25

لیلا                   فرهامی                  86131084                18.25

منصوره              فولادی                   88111501                17.25

صدیقه               قائدی                     862721021              16.50

فرزانه                 قره زاده                  882485                    18.25

الهام                 کریمی مقام            8829693                  19.00

مریم                  کهنسال                 882491                    17.75

رقیه                  گلگون                    8828622015             18.50

سمیرا               معروفی                  8711472007             19.00

پروین                 معصومی                881245017              19.00

صدیقه               نعمت اللهی            8813562003             18.75

منصوره              نعمت الهی             87380028                18.50

سکینه               هوشیار                  8641353                  19.25

مریم                  یزدان پور                 865530                    19.00

زهرا                  یوسفی                  8828622021             19.50

پل ارتباطی ما و شما     ziafat.fars@gmail.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط عبدالله جعفری  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر